Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde.

1.1. Nærværende salgs- og leveringbetingelser er gældende for V. Holm Jensens (i det følgende benævnt sælger) salg af enhver art til sine kunder (i det følgende benævnt køber) i det omfang, der ikke udtrykkeligt træffes en anden skriftlig aftale.

2.  Aftalens grundlag.

2.1. Reglerne i lov om køb og i lov om kreditaftaler er gældende for så vidt de ikke er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

3.  Aftaleindgåelse.

3.1. En aftale har først bindende virkning for sælger, når skriftlig ordrebekræftelse eller faktura er udstedt. Sælgers tilbud er således alene at betragte som en opfordring til kunden om at afgive tilbud. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for sælger uden skriftlig bekræftelse fra sælger.

4.  Ejendomsret m.v.

4.1. Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger, indtil hele købesummen inklusive renter og/eller omkostninger er betalt. Ved kreditkøb med ejendomsforbehold skal køber senest ved leveringen underskrive sædvanlig købekontrakt samt panthaverdeklaration og gennem sælger tegne fornøden ansvars- og kaskoforsikring for det solgte. Omkostningerne i forbindelse med ansvars- og kaskoforsikring afholdes af køber.

4.2. Ved udlejning og/eller leasing forbliver ejendomsretten hos sælger, og lejer og/eller leaser skal inden overgivelsen underskrive sædvanlig lejekontrakt og/eller leasingkontrakt. Lejer og/eller leaser afholder omkostningerne i forbindelse med ansvars- og/eller kaskoforsikring.

5.  Købesummen.

5.1. Såfremt en af sælgerens leverandører for bilen fastsat listepris (vejledende udsalgspris) ændres, skal den i slutsedlen anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned. Stiger den i slutsedlen anførte købesum (brutto) som følge heraf med mere end 10%, er køberen dog ikke, medmindre andet er aftalt, forpligtet til at aftage det købte.

5.2. Købesummen ændres ligeledes forholdsmæssigt, såfremt der inden leveringen sker en ændring vedrørende offentlige afgifter, toldtariffer eller lignende ydelser, der skal erlægges af sælger i anledning af salget og/eller indregistreringen. I tilfælde af disse ændringer er køber stadig forpligtet til at aftage bilen, med mindre andet aftales.

5.3. Forsikringspræmier og uforfaldne grønne ejerafgifter er ikke indregnet i købesummen, og køber hæfter således fuldt ud herfor.

5.4. Køber har ansvaret for, at eventuelle stempelpligtige dokumenter stemples, og køber afholder omkostningerne herfor.

5.5. Berigtiges købesummen helt eller delvist ved levering af en brugt vogn eller anden brugt genstand, skal denne leveres i samme stand, som ved aftales indgåelse. Køberen bærer risikoen for forringelse indtil bilen overgives i sælgers besiddelse.

5.6. Hvis den brugte bil, som skal berigtige købesummen, ikke er i samme stand som ved aftalens indgåelse, er sælger berettiget til at nægte at modtage den som betaling og i stedet kræve kontant betaling.

5.7. Sælger kan vælge at acceptere at modtage den brugte bil, selvom denne er i samme stand som ved aftalens indgåelse. I så fald reguleres betalingen i nedadgående retning svarende til værdigforringelsen.

5.8. Såfremt der foreligger en forsikringssum mv. vedrørende den ibyttetagne bil, som endnu ikke er udbetalt ved aftalens indgåelse, tilfalder disse sælger. Køber er om nødvendigt tilpligtet til at udfylde skadeanmeldelse m.v. samt til at meddele forsikringsselskabet, at udbetalingen af forsikringssummen skal ske til sælger.

5.9. Såfremt det ibyttetagne er behæftet med skjulte fejl, herunder sprængninger i motoren, er køber ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

6.  Betalingsbetingelser.

6.1. Betalingsbetingelserne for køb af biler er netto kontant ved levering, med mindre andet er anført i slutsedlen eller ordrebekræftelsen. For så vidt angår værkstedsarbejde og køb af reservedele er betalingsbetingelserne 8 dage netto, med mindre andet er aftalt skriftligt. Kunder som ikke er oprettet med mulighed for at identificere denne, eks. kontant kunder skal betale netto kontant senest ved afhentning.

6.2. Køber er under ingen omstændigheder berettiget til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning. Dette gælder uanset, om købers modkrav stammer fra nærværende eller andre retsforhold mellem parterne.

6.3. Ved eventuel forsinket betaling er køber pligtig til at svare rente fra den aftalte betalingsdag med en rentesats svarende til den enhver tid kutymemæssige rente for automobilbranchen. Indbetaling fra køber dækker forlods tilskrevne renter samt eventuelle reparations- og inddrivelsesomkostninger m.v. Den pågældende rente kan til enhver tid fås oplyst hos sælger.

7.  Levering. Forsinkelse.

7.1. levering sker ab sælgers leveringssted, og eventuel forsendelse herfra sker for købers regning og risiko. Eventuel ibyttetagne genstande skal leveres på sælgers forretningssted.

7.2. Leveringstidspunktet foreligger, når sælger skriftligt meddeler køber, at bilen er klar til overtagelse.

7.3. Sælger kan som følge af sælgers egne forhold eller som følge af sælgers leverandørers forhold udskyde leveringsfristen og i sådanne tilfælde er køber forpligtet til at fastholde købet.

7.4. I forbrugerkøb kan køber, når leveringsfristen er udskudt, alene ophæve købet, hvis sælger ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

7.5. I tilfælde af forsinkelse, som sælger er ansvarlig for, hæfter sælger ikke for ansvaret for avancetab, indirekte tab eller følgeskader af nogen art, herunder købers eller dennes kundes driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

7.6. Såfremt levering af det købte forsinkes på grund af force majeure, jf. nærmere i pkt. 11.1, forlænges leveringsfristen med 30 dage, og køber kan ikke gøre krav på nogen erstatning, men er pligtig til at modtage det indkøbte, med mindre han har betinget sig levering nøjagtig til bestemt tid.

7.7. Køber er forpligtet til at afhente det solgte senest 6 dage efter, at det er meldt klar til overtagelse. Overskrides fristen, forbeholder sælger sig ret til at fastholde eller at hæve købet, ligesom sælger forbeholder sig krav på skadeserstatning efter dansk rets almindelige regler. Sælger forbeholder sig ret til at sælge bilen på forsvarlig måde efter forudgående skriftlig varsel til køber.

7.8. Såfremt køber ikke afhenter salgsgenstanden rettidigt, sker opbevaring af salgsgenstanden – indtil sælgers eventuelle ophævelse – på købers regning og risiko.

8.  Specifikationer.

8.1. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem det leveredes specifikationer og de i katalog, brochure, registreringsattest eller lignende anførte specifikationer.

9.  Mangler. Reklamationsbestemmelser.

9.1. Køber er forpligtet til at foretage en sædvanlig undersøgelse af salgsgenstanden, så snart denne er modtaget af sælger.

9.2. Køber må inden 5 dage efter at have konstateret eller burde have konstateret, at det solgte ikke svarer til det aftalte, skriftligt reklamere over for sælger med tydelig angivelse af reklamationsårsagen.

9.3. I tilfælde af en mangel ved salgsgenstanden, som sælger er ansvarlig for jf. nedenfor, hæfter sælger ikke for ansvaret for indirekte tab eller følgeskader af nogen art, herunder købers eller dennes kundes driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

9.4. Sælger yder ingen erstatning for omkostninger til bugsering, overarbejde, udetillæg og lignende samt miljøomkostninger.

9.5. Såfremt køber efter genstandens levering har påmonteret ekstraudstyr, som forårsager udgifter ved reparationsarbejde – er sådanne udgifter sælger uvedkommende.

9.6.  Nye biler

9.6.1. Såfremt der inden 2 år efter leveringsdagen konstateres materiale-, monterings-, eller fabrikationsfejl alene jf. reglerne for reklamationsret, er sælger pligtig til efter eget valg at foretage afhjælpning, om levering eller yde forholdsmæssigt afslag i købesummen. Sælger er ikke ansvarlig, hvis fejlen skyldes, at køber ikke har fulgt leverandørens serviceinstruktion, har anvendt andre reservedele end de originale eller de af sælger anviste, at reparationer er udført af andre end de af sælger godkendte værksteder, eller fejlen er opstået ved ulykkestilfælde, ombygning eller ændring, der ikke er foretaget af sælger, med mindre det er åbenbart, at sådant ikke er årsag til fejlen.

9.6.2. Dæk, elektronisk udstyr, dieseludstyr eller andre ting, for hvilke underleverandøren selv har service- og reklamationsansvar, omfattes ikke af sælgers service- og reklamationsbestemmelser.9.6.3. Sælgers ansvar er endvidere betinget af, at det solgte anvendes på normal måde og vedligeholdes i henhold til gældende forskrifter, at plomberinger og installationer udført af sælger/leverandøren ikke er brudt eller ændret, samt at det solgte ikke er overbelastet.

9.7.  Brugte biler.

9.7.1. Uden særlig skriftlig aftale yder sælger ingen garanti eller service på brugte biler.

9.7.2. Ved salg af brugte biler fraskriver sælger sig ethvert ansvar for fejl og mangler, herunder genstandens lovlige stand og tidligere brug, medmindre andet er skriftligt aftalt.

10.  Reservedele og værkstedsarbejde.

10.1. Biler som indleveres til reparation, malerarbejde eller service, skal afleveres på sælgers forretningssted inden for sælgers åbningstider, medmindre andet er aftalt. Hvis biler afleveres på sælgers forretningssted uden for sælgers åbningstider, henstår bilerne på sælgers forretningssted på ejerens risiko.

10.2. Værkstedsleder påtager sig intet ansvar for løse effekter efterladt i bilen.

10.3. Eventuelle reklamationer over reservedel eller værkstedsarbejde skal fremsættes straks i handelskøb. I forbrugerkøb skal eventuelle reklamationer over reservedel eller værkstedsarbejde fremsættes i rimelig tid, dog senest 14 dage efter reparationens udførsel.

10.4. Reservedele tages kun retur i original emballage og efter forudgående aftale, og i så fald mod 10%returgebyr.

10.5. Uden særlig skriftlig aftale yder sælger ingen garanti eller service på reservedele. Såfremt der er ydet en sådan garanti, gælder garantien ikke for normal slitage, justering samt hvis køber har anvendt reservedelen forkert. Køberen har bevisbyrden for, at reservedelen er korrekt anvendt.

10.6. Ved salg af nye reservedele fraskriver sælger sig ethvert ansvar for fejl og mangler, medmindre køber kan bevise, at der var mangler på leveringstidspunktet.

10.7. Ved salg af brugte reservedele fraskriver sælger sig ethvert ansvar for fejl og mangler, herunder genstandens lovlige stand og tidligere brug, medmindre andet er skriftligt aftalt.

10.8. I tilfælde af en mangel ved en reservedel, som sælger er ansvarlig for, hæfter sælger ikke for ansvaret for avancetab, indirekte tab eller følgeskader af nogen art, herunder købers eller dennes kundes driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

10.9. Ved køb af nye og brugte reservedele gælder Lov om Køb §75a ikke, hvilket indebærer, at køber accepterer, at reservedele købes og leveres uden nærmere vejledning vedrørende montering, anvendelse, opbevaring og vedligeholdelse af reservedele.

11.  Ansvarsfrihed (force majeure og pandemi = et og samme)

11.1. Sælger er ansvarsfri i det omfang sælgers opfyldelse af sine forpligtigelse forhindres eller vil være urimelig byrdefuld for sælger, herunder i force majeure tilfælde, dvs. i tilfælde af mangelfulde eller forsinkede leverancer fra sælgers underleverandører eller transportører, strejke, lockout, krig, uroligheder, beslaglæggelse, jordskælv, brand, alm. Vareknaphed, dårlige vejrforhold, import eller eksportbegrænsninger, maskinsammenbrud samt ethvert forhold i øvrigt, som er uden for sælgers kontrol.

11.2. Medfører en force majeure begivenhed en forsinkelse på mere end 6 måneder, er enhver af parterne berettiget til at hæve købet ansvarsfrit.

12.  Produktansvar.

12.1. Sælger er ansvarlig for forbrugertingskader og personskader efter dansk rets almindelige regler, jf. Lov om Produktansvar.

12.2. Sælgers produktansvar, som ikke vedrører forbrugertingskade og personskade, er begrænset som følger:

12.3. Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af salgsgenstanden efter levering:

12.3.1. – på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens salgsgenstanden er i købers besiddelse

12.3.2. – på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af salgsgenstanden forårsager.

12.4. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for indirekte tab såsom driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andre økonomiske konsekvenstab.

12.5. De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

12.6. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

12.7. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grund af en skade eller et tab som påstås forårsaget af salgsgenstanden.

13.  Værneting.

13.1. Retsforholdet mellem parterne er underlagt dansk ret.

13.2. Sælger er berettiget til at sagsøge køber ved Retten i Odense vedrørende enhver tvist opstået i anledning af en aftale indgået i overensstemmelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Hvem er vi og hvordan kan du kontakte os:

Faaborg Bil-Center ApS
​Telemarken 2, 5600 Faaborg
CVR: ​37319988
Tlf. 6​2 61 90 60
​info@faaborg-bilcenter.dk